Day: January 13, 2021

เครื่องวัดความชื้น

ตัวแปรที่สำคัญของ ความชื้นตัวแปรที่สำคัญของ ความชื้น

ในแวดวงอุตสาหกรรมของรู้จักกันดีกับ ความชื้น หรือเครื่องวัดอัตราการไหล ซึ่งคือเครื่องมือวัดประเภทหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดการไหลของของไหลต่าง ๆ มีทั้งที่เป็นของแข็งและของเหลว โดยเครื่องวัดความชื้น ก็จะมีรูปแบบหรือประเภทที่หลากหลายแตกต่างกันไปตามการใช้งาน โดยตัวเครื่องวัดความชื้น นั้นจะประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลัก ๆ อยู่สองส่วนคือ Flow sensor และ Flow indicator โดยตัว Flow sensor นั้นจะเป็นตัวเซนเซอร์ชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณที่อยู่ในรูปแบบทางฟิสิกส์หรืออัตราการไหลของของไหลให้มาอยู่ในรปแบบของสัญญาณไฟฟ้าเพื่อที่จะทำหน้าที่ส่งสัญญาณเหล่านี้ไปยังส่วนต่อซึ่งก็คือ Flow indicator และตัว Flow indicator นั้นเป็นส่วนประกอบที่จะทำหน้าที่ในการนำสัญญาณที่ได้จาก Flow Sensor มาแสดงผลหรือแปลงผล